مزایده فروش محصول ذرت علوفه ای کشت و صنعت تربت حیدریه

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۷/۱۵
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۷/۰۲
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۷/۱۴

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مزایده

مدارک

طبق اسناد مندرج درمزایده

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مزایده

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ در روزنامه خراسان منتشر شده است