مزایده فروش محصول جالیز خربزه کشت و صنعت مزرعه نمونه

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۱۲
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۶/۰۴
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۶/۱۲

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

آدرس محل تحویل مدارک: کیلومتر 5 جاده سرخس-دبیرخانه کشت و صنعت مزرعه نمونه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ در منتشر شده است