مزایده فروش محصول جالیز (خربزه-هندوانه-تیل سبز)کشت و صنعت های تربت حیدریه-انابد-سرخس-دق چهلتو شرکت کشاورزی رضوی

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۴/۰۱
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۳/۲۰
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مزایده

مدارک

طبق اسناد مندرج در مزایده

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مزایده

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در خراسان منتشر شده است