مزایده فروش ماهی قزل آلا رنگین کمان نژاد اسپانیا کشت و صنعت اسفراین

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۲/۲۸
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۳/۰۱

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مزایده

مدارک

طبق اسناد مندرج در مزایده

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مزایده

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست