مزایده فروش سردرختی محصول باغات سیب لبنانی و سیب متراکم پاییزه مزرعه نمونه (نوبت دوم)

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۵/۲۶
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۵/۲۶

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

آدرس محل تحویل مدارک: دبیرخانه کشت و صنعت مزرعه نمونه- کیلومتر 5 جاده مشهد-سرخس

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در خراسان منتشر شده است