مزایده فروش( زیره سبز) کشت و صنعت مزرعه نمونه

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۷/۲۴
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۷/۳۰

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

آدرس محل تحویل مدارک: کیلومتر 5 جاده سرخس-دبیرخانه کشت و صنعت مزرعه نمونه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست