مزایده فروش تراکتور و اقلام ضایعاتی مازاد - کشت و صنعت باغات

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۵/۰۷
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۵/۱۱

توضیحات

طبق اسناد مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مزایده

مدارک

طبق اسناد مزایده

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مزایده

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ در روزنامه خراسان منتشر شده است