مزایده فروش تراکتورها ،ادوات ،ماشین آلات و اقلام ضایعاتی در کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی (نوبت دوم)

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۴/۰۱
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۳/۲۰
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مزایده

مدارک

طبق اسناد مندرج در مزایده

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مزایده

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در خراسان منتشر شده است