مزایده فروش تراکتورها،ادوات،ماشین آلات و اقلام ضایعاتی در کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۲/۲۸
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۲/۰۶
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۲/۲۷

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مزایده

مدارک

طبق اسناد مندرج در مزایده

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مزایده

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ در خراسان منتشر شده است