مزایده فروش بره،میش و قوچ کشت و صنعت مزرعه نمونه / کشت و صنعت تربت حیدریه

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۲/۲۴
تاریخ شروع
۱۳۹۸/۱۲/۱۰
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۲/۲۳

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مزایده

مدارک

طبق اسناد مندرج در مزایده

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مزایده

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در خراسان منتشر شده است