مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه آذر ماه ۱۳۹۹

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۸/۲۸
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۸/۲۲
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۸/۲۸

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

آدرس محل تحویل مدارک: کیلومتر 5 جاده سرخس-دبیرخانه کشت و صنعت مزرعه نمونه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست