مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه آبان ماه ۱۳۹۹

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۷/۲۱
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۷/۲۸

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

آدرس محل تحویل مدارک: کیلومتر 5 جاده سرخس-دبیرخانه کشت و صنعت مزرعه نمونه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست