مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه مهر ماه ۱۳۹۹

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۶/۲۲
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۶/۲۹

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

آدرس محل تحویل مدارک: کیلومتر 5 جاده سرخس-دبیرخانه کشت و صنعت مزرعه نمونه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ در منتشر شده است

تصاویر پیوست