مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه شهریور ماه ۱۳۹۹

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۵/۲۹
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۵/۲۹

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

آدرس محل تحویل مدارک: دبیرخانه کشت و صنعت مزرعه نمونه- کیلومتر 5 جاده مشهد-سرخس

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست