مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۳/۲۹
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۳/۲۰
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۳/۲۷

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مزایده

مدارک

طبق اسناد مندرج در مزایده

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مندرج در مزایده

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست