مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۲/۲۴
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۲/۱۸
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۲/۲۳

توضیحات

طبق اسناد مندرج در مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج در مزایده

مدارک

طبق اسناد مندرج در مزایده

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

آدرس محل تحویل مدارک:

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست