مزایده سیب گلابی،گردو باغات(مرحله دوم)

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۴/۲۳

توضیحات

طبق اسناد مندرج مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مندرج مزایده

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

آدرس محل تحویل مدارک:

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/18 در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست