مزایده تخریب ساختمان

مزایده


تاریخ برگزاری
1399/03/18
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۳/۱۹
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۳/۲۰

توضیحات

شرکت صنایع پیشرفته رضوی در نظر دارد تعداد 5 بلوک از منازل آپارتمانی خود واقع در بلوار توس-- توس 10 – خیابان کارگر – مجتمع مسکونی کارکنان قند آبکوه را به منظور تخریب از طریق مزایده واگذار نماید . متقاضیان می توانند ضمن بازدید از بلوک های مذکور فرم های شرکت در مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/03/1399 در پاکات در بسته ارائه نمایند. همچنین به منظور برخورداری از اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 37610240 و یا با شماره همراه 09155597584 تماس حاصل فرمایند.

شرایط متقاضی

شرکت صنایع پیشرفته رضوی در نظر دارد تعداد 5 بلوک از منازل آپارتمانی خود واقع در بلوار توس-- توس 10 – خیابان کارگر – مجتمع مسکونی کارکنان قند آبکوه را به منظور تخریب از طریق مزایده واگذار نماید . متقاضیان می توانند ضمن بازدید از بلوک های مذکور فرم های شرکت در مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/03/1399 در پاکات در بسته ارائه نمایند. همچنین به منظور برخورداری از اطلاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 37610240 و یا با شماره همراه 09155597584 تماس حاصل فرمایند.

مدارک

اخذ فرم های مربوطه از محل شرکت و پس از تکمیل ، تحویل آن به همراه مدارک مورد نیاز به امور اداری

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

آدرس محل تحویل مدارک: بلوار توس_ توس 10_ انتهای خیابان کارگر_ شرکت صنایع پیشرفته رضوی

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ 1399/03/18 در قدس منتشر شده است

تصاویر پیوست


فایل پیوست