مزایده اجاره گلخانه های باغ الندشت

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۵/۱۱
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۵/۱۹

توضیحات

طبق اسناد مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مزایده

مدارک

طبق اسناد مزایده

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مزایده

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ در منتشر شده است

تصاویر پیوست