مزایده آلایش مرداد ماه ۱۳۹۹ - کشت و صنعت مزرعه نمونه

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۴/۲۶
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

آدرس محل تحویل مدارک: دبیرخانه کشت و صنعت مزرعه نمونه- کیلومتر 5 جاده مشهد-سرخس

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست