مزارعه کاری زمین های زراعی کشت و صنعت باغات (نوبت دوم)

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۹/۰۳

توضیحات

طبق اسناد مزایده

شرایط متقاضی

طبق اسناد مزایده

مدارک

طبق اسناد مزایده

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

آدرس محل تحویل مدارک: طبق اسناد مزایده

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست