فروش محصول پسته خشک سال ۱۳۹۸ سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۸/۲۷
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۹/۰۲

توضیحات

طبق شرایط مندرج در اسناد

شرایط متقاضی

طبق شرایط مندرج در اسناد

مدارک

طبق شرایط مندرج در اسناد

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

آدرس محل تحویل مدارک: خراسان رضوی، شهرستان گناباد، خیابان سعدی، سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ در خراسان رضوی منتشر شده است

تصاویر پیوست