فروش تجمیعی زیره بوجاری

مزایده


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۹/۰۹
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۸/۲۹
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۹/۰۹

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

آدرس محل تحویل مدارک: خراسان رضوی شهرستان بردسکن دفتر کشت و صنعت انابد

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست


فایل پیوست


-تجمیعی-زیره.pdf