عملیات حفاری کانال توسط بیل مکانیکی جهت احداث باغ پسته مزرعه نمونه

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۸/۲۴
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۸/۱۵
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۸/۲۴

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

آدرس محل تحویل مدارک: کیلومتر 5 جاده سرخس-دبیرخانه کشت و صنعت مزرعه نمونه

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ در خراسان منتشر شده است