عملیات برداشت و حمل محصول پسته

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۵/۰۶
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۴/۲۵
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۵/۰۵

توضیحات

طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه

شرایط متقاضی

طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه

مدارک

طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

آدرس محل تحویل مدارک: خراسان رضوی-شهرستان گناباد- خیابان سعدی-سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست