سمپل

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۸/۱۲
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۸/۱۰

توضیحات

به شرح پیوست

شرایط متقاضی

به شرح پیوست

مدارک

به شرح پیوست

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

آدرس محل تحویل مدارک: دبیرخانه شرکت و صندوق پستی(91735589)_کیلومتر پنج جاده سرخس-بعد از نیروگاه برق- مزرعه نمونه-شرکت فرآورده های لبنی رضوی

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست