خرید غذا

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۴/۱۸

توضیحات

به شرح پیوست

شرایط متقاضی

به شرح پیوست

مدارک

به شرح پیوست

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

آدرس محل تحویل مدارک: دبیرخانه شرکت و صندوق پستی_کیلومتر پنج جاده سرخس-بعد از نیروگاه برق- مزرعه نمونه-شرکت فرآورده های لبنی رضوی

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/10 در روزنامه خراسان منتشر شده است