خرید غذا

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۷/۱۳
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۷/۰۹

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

آدرس محل تحویل مدارک: دبیرخانه شرکت و صندوق پستی(91735589)_کیلومتر پنج جاده سرخس-بعد از نیروگاه برق- مزرعه نمونه-شرکت فرآورده های لبنی رضوی

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ در روزنامه خراسان منتشر شده است