خریدکیسه بذری کشت و صنعت اسفراین

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۵/۰۱
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۴/۲۵
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۵/۰۱

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

آدرس محل تحویل مدارک: کشت و صنعت اسفراین

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست