خریدکود مرغی -سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۷/۱۴
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۷/۱۴
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۷/۲۰

توضیحات

طبق شرایط مندرج در اسناد

شرایط متقاضی

طبق شرایط مندرج در اسناد

مدارک

طبق شرایط مندرج در اسناد

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹

آدرس محل تحویل مدارک: خراسان رضوی-شهرستان گناباد- خیابان سعدی-سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست