حمل تولیدات

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۲/۲۴
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۲/۱۷
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۲/۲۴

توضیحات

به شرح پیوست

شرایط متقاضی

به شرح پیوست

مدارک

به شرح پیوست

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

آدرس محل تحویل مدارک: دبیرخانه شرکت و صندوق پستی

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/13 در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست