توزیع شیر لیوان ۲۰۰ سی سی

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۶/۱۸
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۶/۲۵

توضیحات

به شرح پیوست

شرایط متقاضی

به شرح پیوست

مدارک

به شرح پیوست

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۶/24

آدرس محل تحویل مدارک:

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست


فایل پیوست


-مناقصه.pdf