تامین و خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۸/۲۸
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۸/۱۲
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۸/۲۶

توضیحات

به شرح پیوست

شرایط متقاضی

به شرح پیوست

مدارک

به شرح پیوست

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

آدرس محل تحویل مدارک: دبیرخانه شرکت و صندوق پستی(91735589)_کیلومتر پنج جاده سرخس-بعد از نیروگاه برق- مزرعه نمونه-شرکت فرآورده های لبنی رضوی

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ در روزنامه خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست


فایل پیوست


Labanirazavi.zip