تامین نیروی انسانی

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۳/۲۷
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۳/۱۹
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۳/۲۷

توضیحات

شرایط متقاضی

مدارک

به شرح پیوست

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵

آدرس محل تحویل مدارک: دبیرخانه شرکت و صندوق پستی_کیلومتر پنج جاده سرخس-بعد از نیروگاه برق- مزرعه نمونه-شرکت فرآورده های لبنی رضوی

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ در روزنامه خراسان منتشر شده است