آگهی مزایده فروش پسته تر سر درختی کشت و صنعت اسفراین

مناقصه


تاریخ برگزاری
۱۳۹۹/۰۶/۲۴
تاریخ شروع
۱۳۹۹/۰۶/۱۶
تاریخ پایان
۱۳۹۹/۰۶/۲۴

توضیحات

شرکت کشاورزی رضوی واحد اسفراین در نظر دارد، نسبت به فروش پسته تر سردرختی با خوشه از طریق مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به فایل پیوست مراجعه نمایند. مهلت ارائه پیشنهادات ساعت 14 مورخ 23/06/1399می باشد. ضمنا در صورت نیاز جهت دریافت اطلاعت بیشتر از طریق شماره تلفن 05837219269 و شماره موبایل 09153724697 ارتباط برقرار فرمایید.

شرایط متقاضی

شرکت کشاورزی رضوی واحد اسفراین در نظر دارد، نسبت به فروش پسته تر سردرختی با خوشه از طریق مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به فایل پیوست مراجعه نمایند. مهلت ارائه پیشنهادات ساعت 14 مورخ 23/06/1399می باشد. ضمنا در صورت نیاز جهت دریافت اطلاعت بیشتر از طریق شماره تلفن 05837219269 و شماره موبایل 09153724697 ارتباط برقرار فرمایید.

مدارک

مهلت ارسال : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

آدرس محل تحویل مدارک:

آگهی روزنامه

این آگهی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ در خراسان منتشر شده است

تصاویر پیوست