جستجو مزایده ها/مناقصه ها


نوع
موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش ضایعات نوار تیپ کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی 1398/8/4 1398/7/23 1398/8/2
2 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح درمجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/7/29 1398/7/23 1398/7/28
3 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محلوج پنبه کشت و صنعت انابد (نوبت دوم) 1398/7/22 1398/7/17 1398/7/21
4 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محلوج پنبه کشت و صنعت انابد 1398/7/14 1398/6/27 1398/7/14
5 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول زیره سبز کشت و صنعت تربت حیدریه 1398/7/7 1398/6/30 1398/7/7
6 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول جو کشت و صنعت تربت حیدریه 1398/7/7 1398/6/30 1398/7/4
7 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/7/3 1398/6/28 1398/7/2
8 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش پرس کاه و کلش حاصل از برداشت غلات در اراضی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/7/3 1398/6/28 1398/7/2
9 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش ضایعات ساختمانی دفتر مرکزی شرکت کشاورزی رضوی 1398/6/31 1398/6/25 1398/6/30
10 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول جالیز خربزه کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/6/25 1398/6/13 1398/6/24
12345678910...صفحه آخر