چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

لیست مزایده و مناقصه ها

نوع شرکت/سازمان موضوع تاریخ برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان جزییات

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه تامین کودهای زراعی حاصل از تجمیع نیاز کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه تامین سموم دفع آفات حاصل از تجمیع نیاز کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول جالیز (خربزه،هندوانه،تیل سبز)تربت حیدریه،انابد ،سرخس،دق چهلتو شرکت کشاورزی رضوی (نوبت دوم) ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی مزایده فروش کاه و کلش اراضی کشت و صنعت مزرعه نمونه ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی بصورت مدیریت پیمان جهت حفاظت فیزیکی کشت و صنعت مزرعه نمونه ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی بصورت مدیریت پیمان جهت حفاظت فیزیکی شرکت کشاورزی رضوی ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول جالیز (خربزه-هندوانه-تیل سبز)کشت و صنعت های تربت حیدریه-انابد-سرخس-دق چهلتو شرکت کشاورزی رضوی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه تامین عملیات حفاری کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه خرید اتصالات آبیاری حاصل از تجمیع نیاز کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ مشاهده