چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

لیست مزایده و مناقصه ها

نوع شرکت/سازمان موضوع تاریخ برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان جزییات

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه حمل کود دامی کشت و صنعت باغات ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه تامین لوازم واجرای استخر ژئوممبران کشت وصنعت تربت حیدریه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه تامین خدمات برقکاری صنعتی کشت وصنعت تربت حیدریه 99/08/06 ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی مزایده فروش( زیره سبز) کشت و صنعت مزرعه نمونه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه آبان ماه ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی فروش بچه ماهی قزل آلا نوبت دوم با میانگین وزن حدود ۸۰ گرم کشت و صنعت اسفراین ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه نوار تیپ کشت و صنعت انابد ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی خریدکود مرغی -سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی خریدکود حیوانی (گاوی) -سازمان موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه خدمات باغی- کشت وصنعت باغات ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ مشاهده