چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

لیست مزایده و مناقصه ها

نوع شرکت/سازمان موضوع تاریخ برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان جزییات

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه تامین خدمات آماده سازی اراضی کشت و صنعت سرخس ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه آذر ماه ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه تامین و تعویض لوله ها و پمپ چاه دولت آباد کشت و صنعت سرخس ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه تامین خدمات هرس درختان پسته کشت و صنعت سرخس ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه خدمات حمل کود دامی کشت و صنعت سرخس ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی عملیات حفاری کانال توسط بیل مکانیکی جهت احداث باغ پسته مزرعه نمونه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه سیستم Y باغ انگور کشت و صنعت انابد ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ مشاهده

مناقصه

موسسه لبنی رضوی تامین و خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ مشاهده

مناقصه

شرکت خمیرمایه رضوی مناقصه خرید یک دستگاه فرمانتور آزمایشگاهی ۱۰ لیتری – شرکت خمیر مایه رضوی ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ مشاهده

مناقصه

موسسه لبنی رضوی سمپل ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ مشاهده