دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

لیست مزایده و مناقصه ها

نوع شرکت/سازمان موضوع تاریخ برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان جزییات

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه احداث پایگاه خدمات پهپاد در حوزه کشاورزی (سم پاشی،محلول پاشی،گردپاشی،تصویر برداری و طیف سنجی) ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول سردرختی هلو،شلیل،سیب بهاره ،آلو ،گوجه سبز و باغ بیست هکتاری کشت و صنعت باغات ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول سردرختی زردآلو باغ ملک آباد،آلبالو الندشت و میوه شاتوت کشت و صنعت باغات ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ مشاهده

مناقصه

موسسه بذر و نهال رضوی مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی مؤسسه بذرونهال رضوی ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی مزایده فروش ماهی قزل آلا رنگین کمان نژاد اسپانیا کشت و صنعت اسفراین ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه تامین خدمات نگهداری (چوپانی)دام دشتی کشت و صنعت سرخس ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه تامین خدمات حمل غلات / کلزا به وسیله کمپرسی کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه تامین خدمات برداشت غلات بوسیله کمباین کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی مزایده فروش تراکتورها،ادوات،ماشین آلات و اقلام ضایعاتی در کشت و صنعت های تحت پوشش شرکت کشاورزی رضوی ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ مشاهده