چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

لیست مزایده و مناقصه ها

نوع شرکت/سازمان موضوع تاریخ برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان جزییات

مناقصه

موسسه بذر و نهال رضوی مناقصه نصب دیوایدر و ترمال اسکرین و خرید و نصب مه پاش ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ مشاهده

مناقصه

موسسه بذر و نهال رضوی مناقصه خرید مشعل ۲گانه سوز ایران رادیاتور ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه نمونه شهریور ماه ۱۳۹۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی مزایده فروش سردرختی محصول باغات سیب لبنانی و سیب متراکم پاییزه مزرعه نمونه (نوبت دوم) ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه تامین خدمات برداشت محصول ذرت کشت و صنعت سرخس ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه تامین خدمات حمل محصول ذرت چاپر کشت و صنعت سرخس ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه تامین نیرو جهت برداشت محصول پسته کشت و صنعت سرخس ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ مشاهده

مزایده

موسسه کشاورزی رضوی مزایده محصول پسته تر کشت و صنعت سرخس ۱۳۹۹/۰۵/26 1399/05/19 ۱۳۹۹/۰۵/۱9 مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه تامین نوار تیپ آبیاری نیاز کشت و صنعت های شرکت کشاورزی رضوی ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ مشاهده

مناقصه

موسسه کشاورزی رضوی مناقصه عملیات آسیاب سبد ضایعاتی و تولید سبد گوجه فرنگی – کشت و صنعت مزرعه نمونه 1399/05/26 1399/05/16 1399/05/26 مشاهده